Privacy Policy/AVG

UW PRIVACY

 

Sinds 25 mei 2018 is de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit houdt in dat een ieder meer mogelijkheden heeft om meer voor zichzelf op te komen bij verwerking van hun gegevens. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
* Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn conform richtlijnen belastingdienst.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

De gegevens die worden vermeld zijn:
* uw naam, adres en woonplaats
* uw geboortedatum
* de datum van de behandeling
* een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
* de kosten van het consult